#

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اِلهى‏ عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَرِحَ الْخَفآءُ، وَانْکشَفَ الْغِطآءُ، وَانْقَطَعَ الرَّجآءُ، وَضاقَتِ الْأَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمآءُ، واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیک‏ الْمُشْتَکى‏، وَعَلَیک الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخآءِ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، اُولِى الْأَمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَینا طاعَتَهُمْ، وَعَرَّفْتَنا بِذلِک مَنْزِلَتَهُمْ، فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ، فَرَجاً عاجِلاً قَریباً کلَمْحِ‏ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ، یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ، یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ، اِکفِیانى‏ فَاِنَّکما کافِیانِ، وَانْصُرانى‏ فَاِنَّکما ناصِرانِ، یا مَوْلانا یا صاحِبَ‏الزَّمانِ، الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ، اَدْرِکنى‏ اَدْرِکنى‏ اَدْرِکنى‏، السَّاعَةَالسَّاعَةَ السَّاعَةَ، الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ، یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینَ.   

صفحه اصلی » مجله شماره 25 » پايان نامه
sepidemag| 4189| 1395/08/22

ع‍دال‍ت‌، ش‍اخ‍ص‍ه‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (‌علیه السلام)

پدیدآور: طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍ود

شماره بازیابی: ۵۱-۱۲۲۰۵              

‏شماره کتابشناسی ملی: ایرانم‌۸۴-۳۱۱۰۷

‏شماره بازیابی: ۵۱-۱۲۲۰۵

‏محل و سال اخذ مدرک: ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌

‏مشخصات ظاهری: ج‌، ۱۳۲ ورق‌

‏ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ع‍ارف‌، م‍ج‍ی‍د،

‏ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: غ‍ای‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا،

‏توصیفگر: ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اعی، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (علیه السلام)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌ ۴۰

 ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌، س‍ی‍ره‌ ام‍ام‍ان‌

‏چکیده: ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ ع‍دال‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ش‍اخ‍ص‍ه‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (علیه السلام) و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ب‍اوره‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ام‍ام‌ (علیه السلام‌) و س‍ی‍ره‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آن‍ح‍ض‍رت‌ در دوران‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ م‍ی‍ب‍اش‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راک‍ز ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (علیه السلام‌) در دوران‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ک‍وت‍اه‌ خ‍ود در ق‍ل‍م‍رو وس‍ی‍ع‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ از ی‍ک‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ع‍دال‍ت‌ گ‍س‍ت‍ر را ارائ‍ه‌ ف‍رم‍وده‌ و ب‍اس‍ی‍ره‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ام‍ک‍ان‌ ب‍رق‍راری‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ دادگ‍ر را ب‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ رس‍ان‍د. اگ‍ر چ‍ه‌ ع‍دم‌ ت‍ح‍م‍ل‌ و پ‍ذی‍رش‌ م‍ردم‌، م‍ان‍ع‌ از ب‍رق‍راری‌ ک‍ام‍ل‌ آن‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ام‍ا ت‍ح‍ق‍ق‌ ه‍م‍ه‌ ج‍ان‍ب‍ه‌ آن‌ در ح‍ک‍وم‍ت‌ ع‍دال‍ت‌ گ‍س‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍وع‍ود (ع‍جل الله تعالی فرجه) ب‍وق‍وع‌ خ‍واه‍د پ‍ی‍وس‍ت‌.

امام زمان امام مهدی حکومت امام مهدی ظلم عدالت ولی عصر

نظرات کاربران


Parameter:327!model&61 -LayoutId:61 LayoutNameالگوی متنی کل

آمار بازدید

بازدید امروز:733

بازدید ماه جاری: 33497

بازید کل:

نظرسنجی

نظر شما در مورد سايت؟