#

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اِلهى‏ عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَرِحَ الْخَفآءُ، وَانْکشَفَ الْغِطآءُ، وَانْقَطَعَ الرَّجآءُ، وَضاقَتِ الْأَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمآءُ، واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیک‏ الْمُشْتَکى‏، وَعَلَیک الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخآءِ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، اُولِى الْأَمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَینا طاعَتَهُمْ، وَعَرَّفْتَنا بِذلِک مَنْزِلَتَهُمْ، فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ، فَرَجاً عاجِلاً قَریباً کلَمْحِ‏ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ، یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ، یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ، اِکفِیانى‏ فَاِنَّکما کافِیانِ، وَانْصُرانى‏ فَاِنَّکما ناصِرانِ، یا مَوْلانا یا صاحِبَ‏الزَّمانِ، الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ، اَدْرِکنى‏ اَدْرِکنى‏ اَدْرِکنى‏، السَّاعَةَالسَّاعَةَ السَّاعَةَ، الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ، یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینَ.   

صفحه اصلی » مجله شماره 2 » معرفي پايان نامه
sepidemag| 3838| 1395/08/22

پ‍ژوه‍شی پیرام‍ون‌ آیاتی‌ ک‍ه‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ (ع‍ج) ن‍ازل‌ ش‍ده‌ (م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌) در ق‍رآن‌)

‏پدیدآور: م‍ه‍رابی‌، م‍ج‍ت‍بی‌
شماره بازیابی: ۵۱-۲۲۳۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی: ایران‭۳۸۸۴۱۵
‏محل و سال اخذ مدرک: ت‍ه‍ران‌۷۶ - ۷۷
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لامی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
استاد راهنما و مشاور: ح‍ج‍تی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، م‍ه‍دی‍زاده‌، ع‍لی‌
‏چکیده: ه‍دف‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ای‍ن‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ ک‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍ل‍ن‍د ریش‍ه‌ای‌ ق‍رآنی‌ دارد و در آی‍ات‌ ن‍وران‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌ ب‍روش‍ن‍ی‌ م‍ت‍ج‍ل‍ی‌ و ب‍ا ح‍ول‌ و ق‍وه‌ ال‍ه‍ی‌ در ح‍دود اث‍ب‍ات‌ ح‍ق‍ان‍ی‍ت‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ام‍ر ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌:ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ورد ن‍ظر، ی‍ادداش‍ت‌ ب‍رداری‌، ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍طال‍ب‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ه‍دوی‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و ب‍ا اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ ق‍رآن‌ ب‍ه‌ آی‍ن‍ده‌ درخ‍ش‍ان‌ ب‍ش‍ری‍ت‌ در ت‍ح‍ت‌ ل‍وای‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌) ب‍ه‌ م‍ا م‍ی‌ده‍د، ه‍م‍گ‍ان‌ را در آرزوی‌ ظه‍ور آن‌ م‍ه‍رت‍اب‍ان‌ ب‍ا ن‍ش‍اط م‍ی‍س‍ازد.

امام زمان امام مهدی توقیعات ولی عصر

نظرات کاربران


Parameter:361!model&61 -LayoutId:61 LayoutNameالگوی متنی کل

آمار بازدید

بازدید امروز:384

بازدید ماه جاری: 31196

بازید کل:

نظرسنجی

نظر شما در مورد سايت؟