بررسی تحلیلی مفهوم و مصداق «قائم» در روایات شیعی

نویسنده

استادیار پژوهشکده مهدویت و اینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

واژه «قائم» یکی از پرشمارترین واژگانی است که در روایات مهدوی منعکس شده؛ امّا در مطالعات حدیثی، به طور جامع و مستقل به این واژه پرداخته نشده است. از طرف دیگر، سوء استفاده برخی از جریانات انحرافی از روایات قائم و کاربرد آن در مصداق خاص، ضرورت پرداختن به این واژه را دو چندان می‌کند.
 نوشتار پیش رو که با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس اطلاعات داده محور به فرجام رسیده است؛ تلاش دارد، ضمن تبیین واژه «قائم» و بررسی آن در منابع شیعی، تا حد امکان تصویری روشن از این واژه ارائه کند. این پژوهش نشان می‌دهد واژه مذکور، در دو مصداق مورد توجه بوده است: قائمیت اهل بیت و قائمیت امام مهدی4. مصداق پایانی که کارکردهای مختلفی، از جمله گسترش عدالت و تشکیل حکومت جهانی دارد، تنها در مورد امام مهدی4 به کار رفته و اهل بیت، ضمن نفی قائمیت موعود از خود، آن را به امام مهدی4 منحصر دانسته‌اند و روایتی مبنی برتعدد دو قائم در دوران ظهور وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analytical study of the concept and instances of “Al-Qāʾim” (the Upriser) in Shiite Hadiths

نویسنده [English]

  • Moslem Kāmyāb
Assistant Professor of Mahdavit Research Institute and Future Research Institute of Islamic Science and Culture
چکیده [English]

The word “al-Qāʾim” is one of the most quoted titles in the narrations related to Mahdism; However, in Hadith-studies, this word has not been comprehensively and independently discussed. On the other hand, the abuse of related narrations to the issue of al-Qāʾim by some deviations through reconciling this title with some specific examples doubles the necessity of dealing with this term.
 The present article, by a descriptive-analytic approach and based on data-oriented information and through explaining the word “al-Qāʾim” and examining it in Shiite sources, it tries to depict as clear an image of this word as possible. This research shows that the mentioned word has been considered in two cases: the uprising of Ahl al-Bayt (the Infallible Imams of Shia) and the uprising of Imam Mahdi (pbuh). The second case, which has various functions, including the spread of justice and the stablishing of a world government, is only used for Imam Mahdi (pbuh) and other Infallible Imams, while denying to be the promised upriser, considered it exclusive to the last Imam, Imam Mahdi (pbuh); and there is not any Hadith about two or more uprisers at the Time of Appearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imamyah Hadith
  • Mahdism
  • al-Qāʾim
  • the Qaim of Ahl al-Bayt
  • the uprising of Imam Mahdi
  • straying movements in Mahdism