شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

نشریات مرتبط