شخصیت شناسی جعفر بن علی (معروف به جعفر کذاب)

نویسندگان

1 دانش پژوه سطح 4 گرایش قرآن و حدیث مرکز تخصصی مهدویت قم

2 کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

با توجه به اهمیت مسئله امامت در طول تاریخ اسلام شیعی و جایگاه ویژه امام مهدی4 به عنوان آخرین وصی حضرت محمد9 و برپا کننده حکومت عدل الاهی و برچیننده بساط ظلم و ستم، شخصیت­هایی در طول تاریخ اسلام ادعاهایی گوناگون در رابطه با تصاحب این جایگاه داشته­اند. آنچه اهمیت این نوشتار را برجسته می­کند شخصیت مدعی جعفربن علی7 است که از دل خانه نبوت و امامت برخاسته است و به دنبال تصاحب امامت افتاده است. این نوشتار در پی بررسی شخصیت و عقاید انحرافی جعفر کذاب و تاثیر این ادعا در دوران حساس آغازین غیبت امام زمان4 است.
این نوشتار به روش کتابخانه ای از منابع تاریخی و حدیثی به صورت توصیفی و گاها تحلیلی است و درپی یافته‌هایی در رابطه با شخصیت انحرافی جعفربن علی7 از متن روایات و برخورد معصومان نسبت به وی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterology of Jaˈfar bin Ali

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahīmi Jaˈfari 1
  • Zeynab Reḍānizhād Kalāi 2
1 Student of level 4 at the Mahdism Specialized Center in the Qur'an and Hadith branch
2 M.A in the major of history of Shiism at Qom University of Religions and Denominations
چکیده [English]

With regard to the importance of the issue of Imamate throughout the history of Shia and the special position of Imam Mahdi (pbuh) as the last successor of Prophet Muhammad (pbuh and his pure family) and the founder of divine justice government and the eradicator of oppression, some individuals throughout the history of Islam have made various claims to gain this significant position. What highlights the importance of this writing is the character of Jaˈfar b. Ali who arose from the family of the Prophet and Imams seeking to introduce himself as Imam. This article is trying to investigate the personality and beliefs of Jaˈfar Kazzāb (very liar) and the impact of his claim in the critical early period of Imam Mahdi’s disappearance.
This paper, by the Library-based method with a descriptive-analytic approach and based on the historical sources and Hadith-reports, is looking for findings related to the deviant personality of Jaˈfar b. Ali from the text of Hadiths and the attitude of the Imams towards him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jaˈfar bin Ali
  • Jaˈfar Kazzāb
  • the Occultation era
  • claiming to be the Imam
  • to claim for the inheritance