بررسی همگرایی جهانی شدن با حکومت جهانی امام مهدی

نویسنده

استاد مرکز تخصصی مهدویت و پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعود گرایی انتظار پویا.

چکیده

«همگرایی جهانی شدن»، به عنوان زیر ساخت حکومت جهانی امام مهدی موضوعی است که این مقاله به آن پرداخته است. شناخت الگوی مناسب، یا کشف آن برای ایجاد آمادگی به منظور حرکت به سوی ظهور، مسئله‌ای ضروری است. هدف از اجرای این تحقیق، ارائه شاخصی است مناسب، برای ارزیابی هماهنگی جهانی شدن به عنوان اتفاقات پیشاظهور با حکومت جهانی امام مهدی. تحلیل جهانی شدن در سه حوزه سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نشان می‌دهد این رخداد به عنوان وقایع پیش از ظهور می‌تواند با جهانی شدن حکومت امام مهدی همخوان باشد. عبور جوامع بشری از مرزهای جغرافیایی و گرایش خرده فرهنگ‌ها به فرهنگ مشترک، به عنوان شاخصی مهم؛ نوید بخش حرکت جوامع به الگویی واحد برای اداره جهان است. این حرکت با پشت سر گذاشتن تدریجی اختلافات و رسیدن به یک جایگاهی مشترک و همگانی؛ زیرساخت گرایش به حکومت جهانی امام مهدی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the convergence of globalism with the one-world government of Imam Mahdi

نویسنده [English]

  • Sayyid Mujtabā Maˈnavi
Professor at the Mahdism Specialized Center; Researcher at the Mahdism and Messianism Research Center
چکیده [English]

"Globalism convergence", as the infrastructure of Imam Mahdi’s global government, is the subject has proceeded in the present article. Knowing a right model, or discovering it, for the purpose of moving towards the advent of Imam Mahdi is a necessary issue. The aim of this research is to provide a suitable indicator for evaluating the coordination of the globalization as one of the emerging events in the pre-Appearance era with the global government of Imam Mahdi (pbuh). The analysis of globalization in three political-social, cultural, and economic fields shows that this event, as one of the events before the Imam’s advent, can be consistent with the universal Imam Mahdi’s ruling. As an important indicator, ignoring the geographical borders by human societies and also the tendency of subcultures to a common culture, it promises the progress of societies to a single model for governing the world. This movement gradually overcomes differences and reaches a common position as a common tendency towards the world government of Imam Mahdi (pbuh).

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalism
  • Mahdism
  • global government of Imam Mahdi
  • globalization