تحلیل فترت و انقطاع امامت بر اساس روایت «عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ...»

نویسنده

استادیار پژوهشکده مهدویت و اینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

از مجموع روایات و گزارش‌ها چنین برداشت می‌شود که بعد از شهادت امام یازدهم7 امام مهدی4 به‌عنوان امام دوازدهم شیعیان معرفی گردیده است. فراوانی روایات اثناعشر و روایات خاص دیگر مانند روایات تولد و گزاره‌های تاریخی مؤید همین باور است. کلینی روایتی را گزارش داده است که ظاهر آن گویای وجود فترت و انقطاع مسئله امامت بوده و پس از آن، زمین به‌وسیله امام دوازدهم پر از عدل‌وداد خواهد شد. در این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی روایت مزبور پرداخته شده است. منبع‌شناسی و بررسی سندی این روایت آغازی است که این تحقیق برای ارائه اعتبار حدیث برمی‌گزیند. سپس فقره اصلی روایت با استعانت از روایات دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به معانی فترت و روایات هم‌خانواده می‌توان گفت: مراد از فترت در حدیث، به‌معنای نبود امام و وجود انقطاع در امامت نیست؛ بلکه به دوران ضعف و سکون اهل‌بیت: اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Division and cCessation of Imamate Based on the Narration " عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ..."

نویسنده [English]

  • Moslem Kāmyāb
Assistant Professor of Mahdavit Research Institute and Future Research Institute of Islamic Science and Culture
چکیده [English]

It can be deduced from all the narrations and reports after the martyrdom of the 11th Imam (as), Imam Mahdi (as) was introduced as the 12th Imam of the Shiites. The abundance of twelve narrations and other special narrations such as birth narrations and historical propositions confirms this belief. In the meantime, Kulayni has reported a narration whose appearance indicates the existence of division and the cessation of the issue of Imamate, after which the earth will be filled with justice by the Twelfth Imam.
Therefore, the present article has examined this narrative in a descriptive-analytical manner; The source and documentary study of this narration is the beginning that this article chooses to present the validity of the hadith, then the main point of the narration is examined with the help of other narrations. According to the meanings of Fitrat and its family narrations, it can be said that the meaning of Fitrat in the hadith does not mean the absence of the Imam and the existence of an interruption in the Imamate, rather it refers to the period of weakness and stillness of the Ahl al-Bayt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • Mahdavi hadith
  • cessation of Imams
  • stillness of Ahl al-Bayt